هزینه و قیمت تایپ از عکس دست نوشته (JPG)


تعرفه تایپ دستنویس: 

غیر فوری  (تحویل بیشتر از 6 ساعت) صفحه ای 1 هزار تومان

فوری  (تحویل 1 تا 6 ساعت) صفحه ای 1500 تومان


تعرفه تایپ چاپی: 

غیر فوری  (تحویل بیشتر از 6 ساعت) صفحه ای 900 تومان

فوری  (تحویل 1 تا 6 ساعت) صفحه ای 1400 تومان


زبان انگلیسی و عربی با 3 تومان افزایش هزینه

توجه: ملزم به رعایت نیم‌فاصله در شمارش کلمات نیستیم.

online

soroush

etiaa

etiaa

igap

etiaa

etiaa