تایپ از روی عکس

تعرفه پایه تایپ دستنویس: 

غیر فوری  (تحویل بیشتر از 6 ساعت) کلمه ای 8 تومان
فوری  (تحویل 1 تا 6 ساعت) کلمه ای 10 تومان


تعرفه پایه تایپ چاپی: 

غیر فوری  (تحویل بیشتر از 6 ساعت) کلمه‌ای 7 تومان
فوری  (تحویل 1 تا 6 ساعت) کلمه‌ای 9 تومان


زبان انگلیسی و عربی با 3 تومان افزایش هزینه

توجه: ملزم به رعایت نیم‌فاصله در شمارش کلمات نیستیم.

online

soroush

etiaa

etiaa

igap

etiaa

etiaa
جهت ارسال فایل به صفحه «ارسال فایل و تماس» مراجعه کنید.